ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing alle overeenkomsten aangegaan door Restaurant voor Iedereen.

 

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

– Klant: een natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling plaatst bij een Restaurant voor Iedereen vestiging;

– Bestelling: een bestelling van een klant via de website van Restaurant voor Iedereen of een andere online besteldienst;

– Website: www.restaurantvooriedereen.nl;

– Restaurant voor Iedereen vestiging:       de Restaurant voor Iedereen vestiging van een franchisenemer van Restaurant voor Iedereen die in het postcodegebied van de Klant bezorgt;

-Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Klant en de Restaurant voor Iedereen met betrekking tot de bestelling;

 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden en totstandkoming overeenkomst

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Bestellingen.

2.2 De overeenkomst komt tot stand zodra de klant op het moment dat de bestelling is gedaan.

2.3 Restaurant voor Iedereen faciliteert slechts het bestelproces, maar zij is geen partij bij de overeenkomst.

2.4 Voor de correcte uitvoering van de overeenkomst is vereist dat de klant de juiste en volledige contactgegevens invult bij het invoeren van de Bestelling. De Klant dient de Restaurant voor Iederee onverwijld te informeren bij onjuistheden of onvolledigheden.

 

Artikel 3 Betaling

3.1 Bij het tot stand komen van de overeenkomst ontstaat een betalingsverplichting van de klant jegens Restaurant voor Iedereen.

3.2 Betaling is voorafgaand aan de bezorging mogelijk op de website. Contante betaling bij afhalen of bezorging is eveneens mogelijk, maar bij bezorging dient de Klant er rekening mee te houden dat de bezorger niet meer dan € 15,– aan wisselgeld bij zich heeft.

3.3 Eventuele kortingen, al dan in verband met een promotionele actie, dienen tijdens het bestelproces te worden gemeld door het invoeren van een kortingscode. Restaurant voor Iedereen noch de Restaurant voor Iedereen vestiging zijn gehouden om een korting te verstrekken indien de Klant geen kortingscode heeft ingevoerd.

3.4 Betaling middels cadeaukaarten kan alleen verricht worden met de originele cadeaukaart van Restaurant voor Iedereen. Cadeaukaarten van derden kunnen niet verzilverd worden bij bestellingen rechtstreeks bij Restaurant voor Iedereen online of in de vestiging. De cadeaukaarten van Restaurant voor Iedereen vertegenwoordigen de waarde welke gedrukt is op de kaart en zijn niet inwisselbaar voor geld.

 

Artikel 4 Annulering

4.1 In verband met de beperkte houdbaarheid van de producten van Restaurant voor Iedereen kunnen overeenkomsten niet door de Klant worden ontbonden. Derhalve kan een bestelling niet door een klant worden geannuleerd, nadat de klant op de bestelling heeft gedaan. Alleen telefonisch overleg zou de annulering eventueel in gang gezet kunnen worden als Restaurant voor Iedereen nog niet begonnen is met de bestelling.

 

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechtenrechten met betrekking tot de website waaronder merkrechten, domeinnamen, handelsnamen, aanduidingen, logo’s, reclameslagzinnen en al hetgeen daaronder valt in de ruimste zin des woords berusten bij Restaurant voor Iedereen.

5.2 Zonder uitdrukkelijke toestemming van Restaurant voor Iedereen is het derden niet toegestaan niet om materiaal van de website, op welke wijze dan ook, te gebruiken. Onder meer doch niet uitsluitend is het derden bij gebreke van voormelde toestemming niet toegestaan om materiaal van de website te kopiëren, te reproduceren of te verspreiden.

 

Artikel 6 Klachtenregeling

6.1 Klachten over de bestelling of de uitvoering van de overeenkomst kunnen worden gemeld naar het mail adres of telefoon waarvan contactgegevens op de website worden vermeld.

6.2 Indien de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kan daarvan een melding worden gemaakt via info@restaurantvooriedereen.nl. Restaurant voor Iedereen spant zich in om de klacht zo spoedig mogelijk behandelen, waarbij Restaurant voor Iedereen er naar streeft om voor tijdige terugkoppeling aan de klant zorg te dragen.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 De totale aansprakelijkheid van Restaurant voor Iedereen, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot een vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de Bestelling.

7.2 De aansprakelijkheid van Restaurant voor Iedereen voor indirecte schade zoals gevolgschade of winstderving is uitgesloten.

 

Artikel 8 Geschillen

8.1 Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechter in het arrondissement Amersfoort.